Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

ZŠ Jasenná – ICT vybavení a zajištění bezbariérovosti ZŠ

05.02.2021 11:52

Registrační číslo projektu:            CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013900

Název projektu:                              Zvýšení kvality výuky klíčových kompetencí v ZŠ Jasenná – ICT vybavení a zajištění bezbariérovosti ZŠ

Celkové způsobilé výdaje:             474 320,00 Kč

Příspěvek EU (ERDF):                     450 604,00 Kč

Rozpočet příjemce:                        23 716,00 Kč

ZŠ a MŠ Jasenná podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 68
Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, výzvy č. 12 MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Infrastruktura ve vzdělávání IV na projekt „Zvýšení kvality výuky klíčových kompetencí v ZŠ Jasenná – ICT vybavení a zajištění bezbariérovosti ZŠ“.  Žádost byla schválena k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 474 320,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95 %, tedy 450 604,00 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu ZŠ a MŠ (23 716,00 Kč). Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2021.

Cílem projektu je jednak nákup nových počítačů, které budou žáky využívány nejen v hodině přímo zaměřené na základy využívání IT techniky, ale i napříč všemi předměty dle ŠVP včetně multifunkční tiskárny a dále pak zajištění bezbariérovosti ZŠ formou nákupu schodolezu a realizací imobilního WC. Realizací projektu a jeho aktivit se očekává jednak zvýšení kvality vzdělání žáků ZŠ Jasenná v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění v dalších studiích (SŠ, VŠ)
a především na trhu práce a dále také usnadnění přístupu ke vzdělávání všem žákům s omezenou schopností pohybu či orientace.