Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Základní škola a Mateřská škola Jasenná, okres Náchod

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

platný od 1.9.2021

 

 

 

V souladu s § 30 Školského zákona vydává ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Jasenné, okres Náchod (dále jen škola) tento Školní řád:

 

ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

 

1. Školní řád Základní školy a Mateřské školy, Jasenná, okres Náchod (dále jen Školní řád) stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole – práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických i nepedagogických pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy a školní družiny, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Upravuje podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. Obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

 

 1. Školní řád podrobněji upravuje práva a povinnosti osob (na které se jeho působnost vztahuje) a pravidla jejich vzájemných vztahů, v souladu s těmito závaznými předpisy:
 • Úmluva o právech dítěte
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

 

 1. Se Školním řádem jsou povinni se seznámit a následně řídit všichni žáci školy a jejich zákonní zástupci, ve vybraných ustanoveních i všichni zaměstnanci školy i jiné osoby, které v souladu s výkonem svých práv a povinností přicházejí do styku se školou, navštíví školu nebo se zúčastní akce pořádané školou.

 

ČÁST DRUHÁ

 

Práva a povinnosti pracovníků školy, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

Pracovníci školy

 

 1. Pracovníci školy se řídí zásadami etického chování, dodržují právní normy, principy vzdělávání podle ŠVP pro ZV a platných dokumentů, usilují o nejvyšší kvalitu své práce.

 

Práva žáka

 1. Žák má právo na vzdělání a účast na výuce v rozsahu stanoveném v učebním plánu školního vzdělávacího programu. Při výuce má právo využívat zařízení školy, pomůcky a učebnice způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny.
 2. Žák má právo na ochranu svých práv, své osobnosti, důstojnosti, cti a pověsti. Má právo na bezpečí a na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, krutého, ponižujícího nebo nedbalého zacházení.
 3. Žák má právo na ochranu před užíváním narkotických a psychotropních látek a před sexuálním zneužíváním a obtěžováním.
 4. Žák má právo na svobodu projevu. Má právo svobodně se vyjadřovat zejména ke všem záležitostem, které se jej týkají.
 5. Žák má právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky. Má právo na přístup k informacím, které podporují jeho osobnostní rozvoj, a má právo na ochranu před informacemi, které se s pozitivním rozvojem jeho osobnosti neslučují.
 6. Žák má právo, aby jeho názorům byla věnována pozornost.
 7. Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 8. Žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním má právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Má právo, aby při jeho hodnocení bylo přihlédnuto k povaze jeho postižení nebo znevýhodnění. 
 9. Žák má právo na poradenskou pomoc školy. Má právo obrátit se na vedení školy, třídního učitele, výchovného poradce nebo na jiné pedagogické (příp. i nepedagogické) pracovníky školy s žádostí, stížností či iniciativou, týkající se jeho práv a povinností (jakož i chodu školy vůbec), a má právo obrátit se kdykoliv na tyto osoby s žádostí o pomoc či radu, dostane-li se do jakýchkoliv problémů či nesnází.
 10. Všichni žáci jsou si rovni ve svých právech bez ohledu na věk, národnost, státní příslušnost, zdravotní stav, náboženské vyznání, etnický původ, sociální původ či pohlaví.
 11. Žák má právo na zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, pro vlastní aktivitu a poznávání, sociálních komunikaci, na dostatek odpočinku a volného času. Režim dne vychází ze základních fyziologických a psychických potřeb žáka.

 

Povinnosti žáka

 1. Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny je povinen přicházet včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky ještě před začátkem výuky.
 2. Žák je povinen dodržovat Školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byl seznámen. V určených prostorách a při určených činnostech je povinen používat stanovené osobní ochranné pomůcky a prostředky a vhodnou obuv a oděv.
 3. Žák je povinen plnit pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem. Je povinen dodržovat pravidla chování ve škole a na mimoškolních akcích, stanovená zejména v tomto Školním řádu, v řádech jednotlivých odborných učeben (tělocvičny, počítačové učebny apod.), případně v jiných stanovených pravidlech chování.
 4. Žák je povinen být ve škole čistě a přiměřeně oblečen. Je povinen nosit ve vnitřních prostorách školy vhodné přezůvky, které umožňují bezpečný pohyb. K přezouvání a převlékání je žák povinen používat určené prostory.
 5. Žák je povinen dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i na školních akcích mimo budovu školy. Je povinen chovat se a jednat tak, aby neohrozil své zdraví, zdraví svých spolužáků nebo jiných osob. V případě úrazu je povinen přivolat pomoc nejbližší dostupné dospělé osoby a podle svých schopností a možností poskytnout první pomoc. Úraz vždy bezprostředně oznámí svému učiteli nebo ředitelce školy.
 6. Žák je povinen chovat se (ve škole i na školních akcích mimo budovu školy) slušně, kulturně a ohleduplně ke všem učitelům, spolužákům a jiným osobám.
 7. Žák je povinen respektovat práva, osobnost, důstojnost, čest a pověst svých spolužáků, učitelů i jiných osob.
 8. Žák je povinen chránit svůj majetek, majetek svých spolužáků a majetek školy. Každé poškození majetku, kterého byl svědkem, je povinen bezodkladně oznámit některému z učitelů. Žák nenosí do školy cenné předměty, které nezbytně nepotřebuje k výuce. Cenné předměty, které nemůže mít při výuce pod trvalým osobním dohledem, odkládá vždy jen na místo, které mu určí učitel.
 9. Žák je povinen oznámit jakékoliv porušování svých práv či práv svých spolužáků stanovených v tomto Školním řádu třídnímu učiteli, výchovnému poradci, řediteli školy nebo jinému pracovníkovi školy.
 10. Žák je povinen aktivně se účastnit výuky, být na výuku řádně připraven a v průběhu vyučovací hodiny se chovat tak, aby její průběh nenarušoval jakýmkoliv nevhodným způsobem. Během vyučovací hodiny je žák povinen vypnout mobilní telefon. Pokud vyučující neurčí jinak, je používání mobilního telefonu během vyučovací hodiny zakázáno.
 11. Žák je povinen zacházet s vybavením a zařízením školy a se svěřenými předměty, učebnicemi a pomůckami šetrně a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny.
 12. Žák je povinen napravit nebo uhradit škodu, kterou způsobil vědomě nebo z nedbalosti svým chováním a jednáním, jež bylo v rozporu s pravidly stanovenými v tomto Školním řádu nebo jinými vnitřními pravidly školy.
 13. Žák je povinen přizpůsobit se aktuálním změnám v rozvrhu hodin a zúčastnit se výuky v době stanovené tímto rozvrhem. 
 14. V případě zdravotních potíží během vyučování je žák povinen toto oznámit vyučujícímu nebo vedení školy. Žák může být uvolněn během vyučování a z odpoledního vyučování pouze po osobním vyzvednutí rodičem nebo jím pověřenou osobou.

 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků

 

 1. Zákonní zástupci žáka mají právo podílet se vhodným způsobem na výchovně vzdělávací činnosti školy a mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkající se vzdělávání žáka ve škole.
 2. Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka ve škole.
 3. Zákonní zástupci žáka mají právo volit a být voleni do školské rady.
 4. Zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka podle školského zákona.
 5. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
 6. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změnách týkajících se adresy, telefonních čísel, zdravotní pojišťovny a dalších nezbytných údajů potřebných pro školní matriku /formulář na začátku školního roku/.
 7. Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání třídního učitele, výchovného poradce, vychovatelky školní družiny a vedení školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka.
 8. Zákonní zástupci žáka jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání a chování žáka.
 9. Zákonní zástupci jsou povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování u nepředvídaných důvodů nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
 10. Zákonný zástupce je povinen omluvit po příchodu žáka do školy jeho nepřítomnost ve škole do omluvného listu v žákovské knížce.
 11. O uvolnění žáka z části výuky v průběhu vyučování případně před odpoledním vyučováním žádají zákonní zástupci žáka písemně a žák je povinen tuto skutečnost nahlásit třídnímu učiteli. O uvolnění žáka na tři a více dnů žádají rodiče nebo zákonní zástupci žáka přímo ředitele školy.

 

Pravidla vzájemných vztahů žáků, pracovníků školy a zákonných zástupců žáků

 1. Žáci, pracovníci školy a zákonní zástupci se navzájem respektují, při vzájemném styku dodržují zásady kulturního chování, zdvořile se oslovují a při setkání se slušně zdraví v souladu s pravidly společenského chování.
 2. Ze strany zákonných zástupců, bývalých žáků či jiných návštěv je nepřípustné jakýmkoliv způsobem bez vážného důvodu (telefonát, osobní návštěva) narušovat průběh vyučovacích hodin.  
 3. Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně podporují a podle svých schopností a možností spolupracují na výchově a vzdělávání žáků v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními pravidly školy.
 4. Případné spory a konflikty řeší pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci věcně, bez emocí a nikdy přímo před žáky. V případě potřeby vyhledají pomoc při řešení sporu u vedení školy.
 5. Právní předpisy týkající se školské problematiky, vnitřní normy školy, výroční zprávy, školní vzdělávací program, zprávy o poskytování informací a jiné veřejnosti přístupné dokumenty jsou veřejně přístupné /webové stránky, nástěnka ve školní budově /.

 

ČÁST TŘETÍ

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. Všichni žáci jsou povinni chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků.
 2. Žákům je zakázáno přinášet do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu /zbraně, pyrotechnika/.
 3. Žákům je zakázáno zacházet s elektrickými spotřebiči a s elektrickými zařízeními ve škole.
 4. V budově školy a před vstupem do školy je přísně zakázáno užívání, donášení, držení, distribuce a propagace návykových látek, včetně alkoholických nápojů a kouření.
 5. Všichni žáci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy jsou povinni aktivně se podílet na zamezení výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Při každém zjištění těchto jevů nebo podezření na ně, jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy a případné oběti poskytnout podle svých možností a schopností náležitou ochranu. Závažné případy jsou postoupeny orgánům činným v trestním řízení.
 6. Osobám podezřelým, že jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebude vstup do budovy školy umožněn.
 7. Při přesunech se žáci po schodištích a chodbách školy pohybují opatrně a chovají se ohleduplně k ostatním osobám. Po chodbách, schodištích a učebnách je zakázáno běhat. Při přesunech mimo budovu školy žáci dbají pokynů vyučujícího.

 

Záznam o školním úrazu

Kniha úrazů je uložena v ZŠ.

V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

Zápis do knihy úrazu provádí učitelka, které se úraz přihodil.

V knize úrazů se uvede

a) pořadové číslo úrazu

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, číslo zdravotní pojišťovny

c) popis úrazu

d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události

e) zda a kým byl úraz ošetřen

f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů

g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu

Hlášení úrazu

O každém úrazu je informována ředitelka školy.

O úrazu dítěte podá pedagogický pracovník, který zpracoval zápis do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

O úrazu podá ředitel bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví dětí. Ředitel bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také zřizovateli školy.

Jak postupovat, stane-li se úraz žáka

 • zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy
 • zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři
 • oznámit skutečnost zákonným zástupcům dítěte, požádat je o převzetí dítěte
 • informovat vedoucí učitelku a ředitelku školy
 • provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Zacházení s majetkem školy ze strany žáků, zacházení s osobním majetkem, náhrady škody

 

 1. Žáci šetrně zacházejí s učebnicemi a školními potřebami, udržují svá místa, třídu, vnitřní i přilehlé prostory budovy školy v čistotě a pořádku, aktivně chrání majetek, vnitřní zařízení a budovu školy před poškozením. Při zaviněném poškození školního majetku se postarají po dohodě s rodiči (zákonnými zástupci) o urychlenou nápravu a uvedou na vlastní náklady poškozenou věc do původního stavu.
 2. Odcizené a poškozené věci jsou hrazené pojišťovnou nebo školou jen v případě, že byly uloženy na určeném místě. Zjistí-li žák ztrátu nebo poničení osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit učiteli. V případě zjištění pachatele uhradí pachatel (případně jeho zákonný zástupce) vzniklou škodu.
 3. Žáci sami dbají na to, aby osobní věci měli pod stálou kontrolou nebo na určených místech. Na nedostatky jsou povinni bezodkladně upozornit učitele.

 

 

ČÁST PÁTÁ

 

Provoz a vnitřní režim školy

 

 1. Školní budova je přístupná do 8,00 hodin pro všechny žáky. Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před zahájením výuky.

V 8,00 hodin se budova zamyká a otvírají ji v případě potřeby zaměstnanci školy.

Při každém odchodu z budovy se zamyká – zodpovídají zaměstnanci školy.

 1. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně a odcházejí do učeben nebo ŠD. V šatně se zbytečně nezdržují. V průběhu vyučování je vstup do šatny povolen pouze se svolením vyučujícího.
 2. Pedagogové i žáci se řídí rozvrhem hodin daného školního roku.
 3. Vyučující či pověřený pracovník vykonává dozor nad žáky po celou dobu pobytu ve škole, o přestávkách, cestou do školní jídelny, po dobu oběda a dohlíží na ně až do odchodu ze školní budovy po konci vyučování nebo předání do ŠD. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy bez dozoru učitele či pověřeného pracovníka
 4. Vyučující v poslední vyučovací hodině zkontroluje čistotu a pořádek v učebně a zavře všechna okna. Totéž platí při každé výuce v učebně PC a tělocvičně.
 5. Po každé vyučovací hodině jsou zařazeny přestávky.
 • 1. 15 min – svačina
 • 2. 20 min- velká přestávka / pohybové a relaxační aktivity/
 • 3. 10 min- krátká přestávka
 • 4. 60 min – polední přestávka
 • 5. 10 min – krátká přestávka
 1. Zájmové činnosti a kroužky se řídí rozvrhem zájmových kroužků rozepsaných dle daného školního roku. Vedoucí zájmových kroužků si vedou docházku žáků a plán činnosti daných kroužků. Vedoucí vykonává dozor nad žáky po celou dobu kroužku a dohlíží na ně až do odchodu ze školní budovy nebo do předání do ŠD.

 

ČÁST ŠESTÁ


Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Obecné zásady hodnocení:

 • věřit, že každý žák může uspět
 • poskytnout žákovi zpětnou vazbu
 • naslouchat a podporovat snahu a důvěru žáků
 • respektovat každého žáka
 • být zásadový a spravedlivý
 • hodnotit žáky individuálně
 • oceňovat rozdílnost, ne podobnost
 • vytvářet zajímavé učební prostředí
 • být čestný, přiznat chybu

 

 1. Hodnocení a klasifikace se uzavírá 2x ročně, k 1. a 2. pololetí daného školního roku. Za tato období se žákovi vydává vysvědčení.

Rodiče nebo zákonní zástupci žáků jsou průběžně informováni o vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, na rodičovských a konzultačních schůzkách, po dohodě s učiteli se mohou informovat i mimo stanovené schůzky ve škole nebo se přímo účastnit vyučování.

Hodnocení žáků je kombinované, běžná klasifikace je doplněna slovním hodnocením u žáků s různými poruchami učení.

 1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
 2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

 1. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
 2. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen.

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

 1. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Při hodnocení učitel vždy uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, kterého hodnotí.
 2. Průběžným hodnocením vyučující posuzuje, do jaké míry žák dosáhl klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání stanovených v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), do jaké míry naplnil očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí RVP ZV stanovené pro 1. a 2. vzdělávací období, a do jaké míry naplnil konkretizované výstupy učebních osnov vyučovacího předmětu v daném ročníku stanovené ve školním vzdělávacím programu.
 3. Pro získání podkladů pro hodnocení vyučující vybírá vhodné nástroje hodnocení z nástrojů hodnocení uvedených v učebních osnovách vyučovacích předmětů školního vzdělávacího programu.

Zákonní zástupci jsou informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka prostřednictvím:

 1. žákovské knížky
 2. souborem motivačních prvků / smajlík, razítko, ocenění /
 3. třídních schůzek organizovaných školou zpravidla 3x ročně
 4. konzultací
 5. osobního jednání s učitelem, které si předem dohodnou
 6. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků při každodenní práci, jeho prostřednictvím se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. Žák má prostor k tomu, aby provedl sebehodnocení dříve, než bude znát názor vyučujícího nebo spolužáka. Toto provede formou, která odpovídá jeho schopnostem. V případě klasifikace má žák právo na vyjádření svých připomínek a na odpověď učitele /slovní hodnocení jeho výkonu/.  Sebehodnocení je chápáno jako dovednost, kterou by si měl žák osvojit.

K rozvíjení této dovednosti dochází ve všech vzdělávacích oborech. Objektivní sebehodnocení žáka je jedním z východisek pro plánování dalších činností. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

 • co se mu daří
 • co mu ještě nejde
 • jak bude pokračovat dál
 1. Klasifikace prospěchu a chování.

Při klasifikaci prospěchu se používá stupnice:

 • 1 - výborný
 • 2 - chvalitebný
 • 3 - dobrý
 • 4 - dostatečný
 • 5 – nedostatečný
 • neklasifikován

 

Kritéria klasifikace (a základní kritéria slovního hodnocení) prospěchu (dále jen kritéria):

 

1 - Žák dosahuje konkretizovaných výstupů, očekávaných kompetencí, klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání (dále jen stanovených výstupu) rychle, v určeném (nebo kratším) čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí učitele. Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku připravuje a vzorně plní zadané úkoly. Při výuce plně využívá svých schopností, možností a rezerv.

 2 - Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele. Je schopen samostatně pracovat. Projevuje zřetelný zájem o výuku a o rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů vykazují drobné nedostatky. Při výuce se snaží plně využívat svých schopností, možností a rezerv.

3 - Žák dosahuje stanovených výstupu, ale v delším než určeném čase a s výraznou pomocí učitele. Samostatné práce je schopen jen částečně. Projevuje částečný zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často vykazují výraznější nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen částečně, a vykazuje jen malou snahu o zlepšení tohoto stavu.

4 - Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší než určený čas, jen některých stanovených výstupu. Samostatné práce je téměř neschopen. Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale vykazuje výrazné nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen velmi málo, spíše ojediněle, a nejeví téměř žádnou snahu tento stav zlepšit.

 1. - Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším než určeném čase, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele. Samostatné práce není schopen. O výuku a rozvíjení své osobnosti neprojevuje zájem. Na výuku se nepřipravuje. Své schopnosti, možnosti a rezervy při výuce nevyužívá, snahu zlepšit tento stav neprojevuje.

Při klasifikaci chování žáka na vysvědčení se používá stupnice:

 • 1 – velmi dobré
 • 2 -  uspokojivé
 • 3 – neuspokojivé

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:

Stupeň 1 /velmi dobré/:

1a – Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Nedopouští se ani méně závažných přestupků.

1b -Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Na základě výchovného působení se však snaží své chyby napravit.

Stupeň 2 /uspokojivé/:

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Dopouští se závažných přestupků a to…

Stupeň 3 /neuspokojivé/:        

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a školním řádem. Dopouští se závažných přestupků a to …

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka i při hodnocení chování žáka na vysvědčení se kromě výše uvedených kritérií vždy zohledňují osobnostní předpoklady, věk žáka a důležité okolnosti, které ovlivnily žákův výkon (žák se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, žák, který není státním občanem ČR, apod.).

V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu ke stanoveným výstupům podle kritérií uvedených v Školního rádu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení se provádí dle následujících formulací, případně dle synonym k těmto formulacím, které jsou při slovním hodnocení používány.

 

Prospěch

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami:   

1 – výborný                                               ovládá bezpečně

2 – chvalitebný                                         ovládá

3 – dobrý                                                   v podstatě ovládá

4 – dostatečný                                           ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný                                       neovládá

 

Úroveň myšlení:       

1 – výborný                                               pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný                                         uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý                                                   menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný                                           nesamostatné myšlení

5 - nedostatečný                                       odpovídá nesprávně i na nápomocné otázky

 

Úroveň vyjadřování: 

1 – výborný                                               výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný                                         celkem výstižné

3 – dobrý                                                   myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný                                           myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný                                       i na nápomocné otázky odpovídá nesprávně

 

 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští: 

1 – výborný            užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný       dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý                řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný        dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 – nedostatečný    praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

 

 

Píle a zájem o učení: 

1 – výborný                                               aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný                                         učí se svědomitě

3 – dobrý                                                   k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný                                           malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 – nedostatečný                                       pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

 

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním

b) prospěl(a)

c) neprospěl(a)

 

 

Žák je hodnocen stupněm

 1. prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný (nebo odpovídajícím slovním hodnocením), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných vyučovacích předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré
 2. prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením
 3. neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením

Při hodnocení žáka známkou do žákovské knížky je uplatňována zásada jedné známky v jednom řádku žákovské knížky /výjimku tvoří doplnění známek v případě ztráty žákovské knížky/. K hodnocení známkou se používají v žákovské knížce známky:

1,1- 2,2- 3,3- 4,4- 5 a motivační prvky. Ze zápisu v žákovské knížce musí být zřejmé, kdy, v jakém vyučovacím předmětu, a za co byl žák hodnocen.  K zápisu připojí vyučující vždy svůj (zkrácený) podpis. V případě slovního hodnocení je žák hodnocen označením stupně zvládnutí daného výstupu. Všechny výstupy, které žák plnil, má v žákovské knížce ohodnoceny.

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

 

Při porušení povinností stanovených Školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit tato výchovná opatření:

a) napomenutí třídního učitele zejména

 • za občasné zapomenutí /žákovské knížky, cvičebního úboru, pomůcek na výuku, 

      domácího úkolu/

 • za nevhodné chování, vyrušování, neplnění zadaných úkolů

      b) důtku třídního učitele zejména

-     za opakované zapomenutí /žákovské knížky, cvičebního úboru, pomůcek na výuku, 

      domácího úkolu/

 • za opakované nevhodné chování, vyrušování, neplnění zadaných úkolů
 • za neomluvenou absenci v počtu 1-3 vyučovací hodiny

      c) důtku ředitele školy zejména

-    za soustavné zapomenutí /žákovské knížky, cvičebního úboru, pomůcek na výuku, 

     domácího úkolu/

-    za svévolné opuštění školy v době vyučování

 • za neomluvenou absenci v počtu 4- 9 vyučovacích hodin
 • za závažné porušení školního řádu
 • za úmyslné ničení školního majetku a majetku žáků a zaměstnanců
 • za úmyslné ublížení spolužákovi

      d) snížená známka z chování o jeden stupeň zejména

 • za neomluvenou absenci v počtu 10 -24 vyučovacích hodin

-    za opakované svévolné opuštění školy v době vyučování

 • za podvody /falšování podpisů, známek a hodnocení/
 • za držení, požití a distribuci omamných psychotropních látek včetně tabáku a alkoholu v době školního vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá odpovědnost
 • za opakované ublížení spolužákovi
 • za krádež v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá odpovědnost
 • za opakovanou ztrátu žákovské knížky
 • za pořizování zvukového či obrazového záznamu bez svolení natáčené osoby

       e) snížená známka z chování o dva stupně zejména

 • za neomluvenou absenci v počtu 25 a více vyučovacích hodin
 • za opakované držení, požití a distribuci omamných psychotropních látek včetně tabáku a alkoholu v době školního vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá odpovědnost
 • za opakovanou krádež v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá odpovědnost
 • za obzvlášť hrubé ublížení spolužákovi

 

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku

ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Následně

ředitel školy nebo třídní učitel oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení

napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho

zákonnému zástupci. Třídní učitel zaznamená udělení pochvaly a jiného ocenění a 

uložení napomenutí nebo důtky do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného

ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená.

Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popř. další odborníci a zástupce rady školy.

Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu.

V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy.

V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude zaslána pověřenému obecnímu úřadu.

 

ČÁST SEDMÁ

Závěr

 

 1. Školní řád byl schválen školskou radou a nabývá účinnosti dnem 1.září 2021.
 2. Se Školním řádem jsou seznámeni všichni zaměstnanci školy v přípravném týdnu měsíce srpna, všichni žáci školy v prvním týdnu měsíce září a jejich rodiče nebo zákonní zástupci na první třídní schůzce v měsíci září daného školního roku.

 

                                                                                                                                                                        Dana Dvořáková
                                                                                                                                                                           ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                                                            

 

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu Základní školy a Mateřské školy, Jasenná, okres Náchod

Dodatek se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1. Důvodem vydání tohoto dodatku je povinnost poskytnutí distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Článek I. - Podmínky přechodu na distanční vzdělávání

1. Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 bod a) školského zákona, škola mění formu vzdělávání tak, že přejde na vzdělávání distančním způsobem a informuje o tom zákonné zástupce žáků.

2. Vzdělávání distančním způsobem je pro žáky povinné.

Článek II. - Vymezení komunikační platformy distančního způsobu vzdělávání

 1. Výuku realizujeme v závislosti na možnostech jednotlivých předmětů a především dle vzájemné domluvy všech účastníků vzdělávání, synchronní (on-line) nebo asynchronní formou (zadání úkolu prostřednictvím mailů jednotlivých pedagogů aj.) či jejich kombinací.

 2. K synchronní on-line výuce bude využita zejména platforma pro přenos v reálném čase (Skype, Messenger, Meet, Whats App, telefonní hovor aj.)

 3. Škola disponuje omezenými prostředky k zapůjčení ICT techniky pro žáky v případě jejich potřeby.

Článek III. - Organizace výuky a její hodnocení

1. On-line synchronní výuka bude organizována dle stávajících rozvrhů nebo dle domluvy s příslušným pedagogem.

2. Hodnocení žáků probíhá formativním způsobem – učitel poskytuje žákovi ústní nebo písemnou zpětnou vazbu užitečnou k jeho dalšímu rozvoji.

Článek IV. - Obsah výuky

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem.

Článek V. - Úplata za vzdělávání v době distanční výuky V době přechodu na distanční vzdělávání bude škola ve věci úplaty za vzdělávání postupovat v níže uvedených situacích následovně:

§ 14 nový odstavec 3 vyhlášky č. 10/2005 Sb.

 Za dobu, kdy škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, se školné nevrací.

 

Změna vyhlášky o zájmovém vzdělávání

§ 11 nové odstavce 5 a 6 vyhlášky č. 74/2005 Sb.

 Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

 

 

 Článek VI. - Závěrečná ustanovení

 Tímto dodatkem se doplňuje Školní řád ze dne 1.9.2017

 Dodatek nabývá účinnosti dne 1. 10. 2020

Dana Dvořáková, ředitelka školy