Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Jasenná, okres Náchod

 

 Vnitřní řád školní družiny

 

/ je součástí Školního řádu platného od 1.9. 2013 /

 • provozní doba – časové vymezení

ranní družina   - 6:30 – 7:45

odpolední družina – od skončení školního vyučování / dle rozvrhů vyuč. hodin/ – do 16:00 hod.

 • užívané prostory

prostory školní družiny – učebna a herna, sociální zařízení

tělocvična školy, školní zahrada, počítačová učebna, hřiště TJ Sokol Jasenná

 

 • přihlášení žáků do školní družiny

žáci se přihlašují na začátku školního roku Zápisním lístkem – do konce září

- během školního roku budou žáci přijati pouze z vážných důvodů

- přednost mají žáci 1. 2. a 3. ročníků, žáci dojíždějící a žáci zaměstnaných rodičů, žáci 4. ročníků budou přijati pouze v případě volných míst

 

 • odhlášení žáků ze školní družiny

žáci se odhlašují písemně s podpisem jednoho z rodičů

 

 • za přechody žáků do školních tříd a na obědy zodpovídá odpovědný pracovník / vychovatelka, učitelka školy/, po skončení vyučování předává žáky do ŠD učitel a na odpolední vyučování si je opět vyzvedává

 

 • podmínky a doby odchodů žáků ze ŠD jsou stanoveny Zápisním lístkem, v ostatních případech smí žák odejít pouze na omluvný list podepsaný rodiči

 

 • za bezpečnost žáků po celou dobu v ŠD zodpovídá pověřený pracovník / vychovatelka ŠD nebo zastupující učitel /

 

 • pitný režim je zajištěn rozléváním ovocných nápojů do vlastních kelímků

 

 • v případě nevyzvednutí žáka rodiči do stanovené doby informuje vychovatelka ředitelku školy a musí počkat s žákem do vyřešení dané situace

 

 • styk s rodiči je zajištěn formou plánovaných třídních schůzek nebo individuálně

po vzájemné dohodě

 

 • ŠD organizuje činnost dle ŠVP - Kdo si hraje, nezlobí, který je součástí ŠVP školy

 

 • při akcích družiny mimo vymezenou provozní dobu musí být rodiče informováni alespoň den dopředu a žáci se smí účastnit pouze se souhlasem rodičů

 

 • ŠD umožňuje v rámci své činnosti žákům odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti

 

 

V Jasenné 1.9. 2013                                      Dana Dvořáková, řed. školy