Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

         

Základní škola a Mateřská škola, Jasenná, okres Náchod

Řád školní družiny

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družiny tento Řád školní družiny.

 

ŠD se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky a přípravě na vyučování.

1. Práva a povinnosti žáků
a) řádně docházet do ŠD

b) dodržovat  řád ŠD, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem
d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh činnosti
e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
f) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

g) žák se chová v souladu s obecně platnými normami slušného lidského chování, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků

h) žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti, udržuje prostory ŠD v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením

ch) žák chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek)

i)  žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve ŠD, každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností ŠD, hlásí bez zbytečného odkladu

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců

a) přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky (zápisního lístku)

b) na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka v jinou dobu, než je v zápisním lístku, je možný pouze po předložení písemné žádosti rodičů s hodinou odchodu, zda odchází žák sám či v doprovodu a podpisem rodičů

c) pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku, změny je nutné písemně a včas oznámit

d) rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka

e) rodiče jsou povinni zajistit, aby žák měl ve školní družině vhodný oděv a obuv pro pobyt ve školní družině i pobyt venku, vychovatelka nenese odpovědnost za znečištění a poškození oděvu

f) rodiče mají právo získávat informace o činnosti ŠD

g) rodiče mají právo získávat informace o chování a aktivitě svého dítěte

 

3. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

a)  rodiče se mohou informovat o průběhu činnosti ve ŠD během celého roku

b) rodiče mohou připomínky a jiné závažné problémy řešit s vychovatelkou nebo ředitelkou školy v době konzultačních hodin nebo v době na které se vzájemně dohodnou

c) vzájemné vztahy jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, porozumění, vstřícnosti, respektu a ochotě spolupracovat

 

4. Provoz a vnitřní režim školní družiny

provozní doba – časové vymezení

ranní družina   - 6.30 – 7.45

odpolední družina – od skončení školního vyučování / dle rozvrhů vyuč. hodin/ – do 16.00 hod

  1. užívané prostory

prostory školní družiny – učebna a herna, sociální zařízení

tělocvična školy, školní zahrada, počítačová učebna, hřiště TJ Sokol Jasenná

  1. přihlášení žáků do školní družiny

žáci se přihlašují na začátku školního roku Zápisním lístkem – do konce září

- během školního roku budou žáci přijati pouze z vážných důvodů

- přednostně budou přijímáni žáci 1. 2. a 3. ročníků a žáci dojíždějící

  1. odhlášení žáků ze školní družiny

žáci se odhlašují písemně s podpisem jednoho z rodičů

  1. za přechody žáků do školních tříd a na obědy zodpovídá odpovědný pracovník / vychovatelka, učitelka školy/, po skončení vyučování předává žáky do ŠD učitel a na odpolední vyučování si je opět vyzvedává
  2. podmínky a doby odchodů žáků ze ŠD jsou stanoveny Zápisním lístkem, v ostatních případech smí žák odejít pouze na omluvný list podepsaný rodiči
  3. za bezpečnost žáků po celou dobu v ŠD zodpovídá pověřený pracovník / vychovatelka ŠD nebo zastupující učitel /
  4. pitný režim je zajištěn rozléváním ovocných nápojů do vlastních kelímků
  5. v případě nevyzvednutí žáka rodiči do stanovené doby informuje vychovatelka ředitelku školy a musí počkat s žákem do vyřešení dané situace
  6. styk s rodiči je zajištěn formou plánovaných třídních schůzek nebo individuálně

po vzájemné dohodě

  1. při akcích družiny mimo vymezenou provozní dobu musí být rodiče informováni alespoň den dopředu a žáci se smí účastnit pouze se souhlasem rodičů

 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob, každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané ŠD žáci ihned ohlásí, vychovatelka provede prokazatelné poučení žáků v první den školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří první den ve ŠD chyběli, provede o tom písemný záznam, škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti ŠD

b)  vychovatelka dodržuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je její povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody, sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka,  nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby, při úrazu poskytne žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem, úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře 

6. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků

a) ztráty věcí hlásí žáci vychovatelce

b)  do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí, pokud mají mobilní telefony, hodinky, šperky, apod., za jejich případnou ztrátu vychovatelka nezodpovídá

 

7. Dokumentace

Ve ŠD se vede tato dokumentace:
a) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
b) přehled výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí
c) celoroční plán činnosti
d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy
e) řád školní družiny

 

Platnost řádu od 1.9. 2022

                                                                     Dana Dvořáková

                                                                     ředitelka školy